Privacy & auteursrechten

Privacyverklaring

Algemeen

MOTUS respecteert de privacy van de respondenten die deelnemen aan MOTUS-onderzoeken. De gegevens die u ons toevertrouwt zijn volledig vertrouwelijk en worden anoniem bewaard. Geen enkele informatie kan zonder uw toestemming gekoppeld worden aan uw persoon en zal niet doorverkocht worden aan derden.

De resultaten van dit onderzoek worden steeds anoniem en enkel in algemene statistieken gepubliceerd. De namen van de deelnemers worden niet openbaar gemaakt.

Alle medewerkers van het MOTUS-team zijn gebonden aan de vertrouwelijkheidsplicht.

De Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel verbindt zich volledig tot het naleven van de in de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) omschreven bescherming van het privéleven en de behandeling en verwerking van persoonsgegevens.

Afscherming contactgegevens

Uw contactgegevens zijn enkel toegankelijk voor de verantwoordelijken van het MOTUS-onderzoek gedurende de periode van uw deelname of de periode waarin u deel uitmaakt van de MOTUS-community. Daarenboven worden ze enkel gebruikt om u binnen het kader van MOTUS-onderzoeken de noodzakelijke informatie te bezorgen , of – mits toestemming – om deelnemers uit te nodigen voor een vervolgonderzoek.
Hieronder is van toepassing:

  • het sturen van een e-mail/sms met een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek;
  • het sturen van informatie via e-mail/sms tijdens een onderzoek waarvoor u toestemming heeft gegeven (bv. nieuw paswoord toesturen, herinneringsberichten voor invullen tijdsbesteding, …);
  • het sturen van informatie via e-mail/sms over nieuwe ontwikkelingen over MOTUS of informatie in verband met de MOTUS-community en de voordelen die daaraan verbonden zijn;
  • bij het vragen van extra informatie (naam, voornaam, adres, ev. bankrekeningnummer) wanneer u een prijs gewonnen heeft;
  • wanneer u een vraag stelt en wij via de door u opgegeven contactgegevens u een antwoord terugzenden via e-mail/sms.

Commercieel gebruik

Geen enkel commercieel gebruik van de MOTUS-software is toegestaan tenzij onder uitdrukkelijke toestemming van de Vrije Universiteit Brussel.
Respondenten dienen voorafgaandelijk hun toestemming geven indien bepaalde data voor andere dan wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Cookies

De MOTUS-website gebruikt cookies om het gebruiksgemak van deze website te verhogen. U kan deze cookies desgewenst verwijderen uit uw internetbrowser.

Auteursrechten

Intellectuele eigendomsrechten

De MOTUS-software werd ontwikkeld binnen het kader van een financiering van de HERCULES-stichting en werd uitgevoerd binnen de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. De intellectuele eigendomsrechten (zoals gepubliceerd door de FOD Economie) liggen hierdoor bij de Vrije Universiteit Brussel en de Onderzoeksgroep TOR.

Auteursrechten

Onder de intellectuele rechten behoren ook de auteursrechten op het design, de logo's en de teksten.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel is het niet mogelijk deze inhoud (of delen ervan, of in vereenvoudigde vorm) te publiceren, te hergebruiken of te wijzigen in welke vorm dan ook of in welke vertaling dan ook.